• 0342 317 29 00

AMAÇ

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalının amacı, dilimiz ve edebiyatımız üzerine bilimsel araştırmalar, incelemeler yapmak; Türk Dili ve Edebiyatının çeşitli sahalarında ihtiyaç duyulan uzmanlaşmış kadroları (eğitimci-araştırmacı) yetiştirmektir. Bölümümüzde, yurt içinde ve yurt dışında Türk Dili ve Edebiyatı alanında yapılan en son gelişmeler takip edilmekte, çağdaş Türkoloji araştırmalarında kullanılan metotlar uygulanmakta ve öğretilmektedir. Bölge araştırmalarına öncelik verilerek çevredeki halk edebiyatı, kültürü ile ilgili yazılı-sözlü malzemeler tespit edilip akademik seviyede değerlendirilmektedir. Yapılan bilimsel çalışmaların yayın, konferans, bildiri ve seminerler yoluyla bilim dünyasına ulaşması sağlanmaktadır. Öğrencilerimize Eski Türkçe devresinden bugüne Türk dilinin tarihi devreleri ve Türk Edebiyatı sahasına giren eser ve şahsiyetlerin çağdaş yöntemlerle öğretilmesi, mezunlarımızın Türkoloji alanında bilimsel araştırmalar yapabilecek düzeyde yetişmeleri hedeflenmektedir.

KAZANILAN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Türk Dili ve Edebiyatı alanında Yüksek Lisans diplomasi verilir.

DERECE SEVİYESİ

Yüksek Lisans Derecesi

KABUL VE KAYIT KOŞULLARI

1. Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin Sosyal alanlarından mezun olmaları gerekir.
2.Yabancı uyruklu öğrenciler için
a) Türkçe eğitim yapılan programlara başvuru yapan adayların en az aşağıdaki şartlardan birini sağlamaları gerekir;

I) TÖMER Türkçe dil sınavından en az 60 puan alması.

II) Türkçe bildiğini belgelemesi,

III)Anadilinin Türkçe olduğunu belgelemesi,
IV) Gaziantep Üniversitesi tarafından …….tarihinde yapılacak sınavda başarılı olmaları,
b)Bilimsel basari düzeyleri programa kabul için yeterli olan, ancak Türkçe dil şartını sağlayamayan adaylar programa kabul edilir ve bir yıl, dil şartını sağlamak üzere izin verilir. Bu süre içinde dil şartını sağlayan adaylar takip eden dönemde programa kayıt yaptırarak öğrenimlerine devam ederler. Bir yıl içinde dil için gerekli şartları sağlayamayan adayların programla ilişiği kesilir.

3. II. Öğretim Türk Dili ve Edebiyatı Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuracak adayların üniversitelerin 4 yıllık lisans programı mezunu olmaları gerekir.

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖGRETIM KURUMLARINDA YÜKSEK LISANS DÜZEYINDEKI PROGRAMLAR ARASINDA GEÇIS, ÇIFT ANADAL, YAN DAL ILE KURUMLAR
ARASI KREDI TRANSFERI YAPILMASI ESASLARINA ILISKIN YÖNETMELIK " kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Türkiye’de örgün eğitim kurumları dışında sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı öğrenmenin tanınması kapsamında yabancı dil dersleri için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

YETERLİLİK KOŞULLARI VE KURALLARI

Zorunlu SBE 501 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Etik dersi ve 7** kodlu Seminer dersine ek olarak Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalına ait seçmeli yüksek lisans derslerinden 21 kredi toplamak ve belirlenen jüri tarafından uygun görülen bir yüksek lisans tezi hazırlamak.

PROGRAM PROFİLİ

Anabilim dalımız, üniversitenin ve sosyal bilimler enstitüsünün akademik iklimine paralel olarak, bir sosyal bilim dalı olan Türk Dili ve Edebiyatı alanında, bilimin prensip ve isleyişini kavramış, analiz ve sentez yeteneği kazanmış, alanında nitelikli bilimsel araştırma ve inceleme yapabilen, Türk Dili ve Edebiyatı alanıyla diğer alanlar arasında disiplinlerarası bakış açısına sahip, pozitif bilimler ile hayatin diğer alanları arasında bağlantı kurabilen; insanlığın ortak değerlerini paylasan, evrensel değerler çerçevesinde, yüksek düzeyde eğitim verebilen, eleştirel düşünceye sahip, beceri ve motivasyonunu güçlendiren; sürekli değişen dünyada, bilimsel anlayışa bağlı, çağdaş, sorgulayıcı, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, sosyal ilişkilerde aktif, demokratik ilkeleri özümsemiş, hoşgörü sahibi, farklı kültürler ve değerler karşısında objektif kriterlerle karşılaştırmalar ve değerlendirmeler yapabilen, bölgesel kültür değerlerinin araştırılmasına ve ortaya çıkarılmasına katkı sağlayan, bilgi ve tecrübelerini ülke ve insanlık âlemi ile paylaşmayı benimseyen, Türk dilinin ve Türk edebiyatının geçmişten günümüze metinlerini özümsemiş, ilgili meslek ve sanat alanlarında, buradan hareketle olumlu aktarım ve üretimde bulunabilen ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı bilim insanları adamları yetiştirmeyi prensip edinmiştir.

PROGRAM YETERLİLİKLERİ (ÇIKTILARI)

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler;

1) Türk Dili ve Edebiyatı bilimiyle ilgili temel kavramları, edebiyatın diğer sosyal bilimlerle ilişkisini, benzerlik ve farklarını kavrar ve açıklar.

2) Temel edebiyat ve dil kaynaklarını, özelliklerini bilir ve tenkit eder, edebi metinlerdeki verileri bilimsel ve teknik ve yöntemlerle analiz edip değerlendirir.

3) Edebi olayları kısa, orta ve uzun vadeli süreçler olarak kavrar ve değerlendirir.

4) Farklı edebiyat akımları tarafından üretilen edebi bilgiyi yöntem ve içerik olarak karşılaştırır.

5) Küresel, bölgesel ve yerel ölçekte, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyerek edebi perspektiften açıklar ve değerlendir.

6) İçinde yasadığı toplum dahil, tarihi süreçte şekillenmiş farklı toplum, kültür ve uygarlıkların bilgilerini edinir, yorumlar ve karşılaştırır.

7) Herhangi bir edebi, kültürel veya sosyal problemin anlaşılması için geçmişini araştırmak üzere proje döngüsünü kendi başına tamamlayabilir, bulguları yorumlayarak çözüm geliştirir.

8) Ekip çalışmasının gerekliliğinin farkında olarak ekip çalışması içinde lider veya ekip üyesi olarak görevler alır. Diğer sosyal bilim alanlarıyla ortaklaşa çalışmalar yürütür.

9) Edebiyat ve diğer sosyal bilimlerle ilgili Türkçe ve yabancı dilde yayımlanmış bilimsel çalışmaları takip edip açıklar ve farklı verilerle uygulamasını tekrarlar; bildiri, makale ve proje raporu gibi çalışmaları hazırlar.

10) Sorgulayıcı bakış açısı kazanır, başkalarının düşünce ve eylemlerini anlamaya çalışır, başkalarıyla kolay iletişim kuracak kadar sosyalleşir, bulguları ve düşüncelerini etik bir tarzda sunar ve yorumlar.

İSTİHDAM OLANAKLARI

2000’li yıllara kadar mezunların büyük çoğunluğu öğretmen olmaktaydı. Çoğunlukla akademik kariyer ve başka meslekler de söz konusu. Daha sonra öğretmenlik formasyonu alabilenlerin bir kısmı öğretmen olmuştur. Dershaneler ve özel okullarda çalışanlar vardır. Arşiv, Kültür Bakanlığı vb. devlet kurumları da çalıştıkları kurumlar arasındadır. Ancak son yıllarda mezunlarımız, giderek artan bir şekilde, polislik, askerlik, gazetecilik gibi meslekler basta olmak üzere diğer mesleklere yönelmektedir.

ÜST DERECE PROGRAMLARINA GEÇİŞ

Yüksek Lisans eğitimini basari ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli puan almaları ve doktora eğitimi için yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarda öğrenim görebilirler.

MEZUNİYET KOŞULLARI

(1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Bu Yönetmelikte belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciler programı daha kısa sürede tamamlayabilir.
(2) Tezli Yüksek Lisans programını dört yarıyılda tamamlayamayan öğrenciye ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süre sonunda yönetmelikte belirtilen diğer hususları da yerine getirerek programı tamamlayamayan öğrencinin intibakı senato tarafından belirtilen esaslar çerçevesinde yeniden yapılır.
(3) Tez çalışmasından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez basarisiz not alan öğrenciye senato uygulama esaslarında belirtilen hükümler uygulanır.

DERSLER VE AKTS KREDİLERİ

Ders listesine ulaşmak için tıklayınız.

DERS İÇERİKLERİ VE KONULARI

Ders içerikleri ve konulara ulaşmak için tıklayınız Derslerle ilgili ayrıntılı bilgiye bologna bilgi sayfamızdan ulaşabilirsiniz

EĞİTİM ŞEKLİ

Yüz yüze- örgün eğitim

BÖLÜM BŞK. VE AKTS KOORD.

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı AKTS KOOR.: ARS. GÖR. AYSE KARAKOÇ