• 0342 317 29 00

YAZAR

YIL

DANIŞMAN

TEZ

ANABİLİM DALI

FATMA KURT 2018 Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL

Çağatay Türkçesinden Özbek Türkçesine Anlam Değişmeleri

Semantic Changes of From Chagatay Turkish to Uzbek Turkish

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BALKAN KAHRAMAN

2017

Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar

Ahmed Edirnevi Mevlid-i Nebevi İnceleme Metin

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUSTAFA ARSLAN

2017

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Türk Halk Oyunlarında Gabalar Gaziantep ve Kilis Yöreleri Örneği

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ARZU ACAR

2017

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Manisa İli Selendi İlçesi Geçiş Dönemleri ve Halk Edebiyatı Ürünleri

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUTLU BERBER

2017

Dr. Sertan Alibekiroğlu

Türkiye Türkçesindeki Edatlar İle Kazak Türkçesindeki Edatların Karşılaştırılması

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ELİF NUR NALBANT

2017

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Büyük Duygu mecmuasının tafsilli fihristi
The classification fihrist of the journal of Büyük Duygu

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ŞÜKRAN KIRIK

2017

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Halikarnas Balıkçısı’nın Romanlarında Şahıs Kadrosu

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BİRGÜL IRMAK

2017

Yrd. Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Şükrü Erbaş Şiirinde Çocuk ve Çocukluk Kavramı Üzerine Bir Araştırma

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GAMZE BALA

2017

Yrd. Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Almanya'daki Türk sanatçılar üzerine biyografik bir çalışma
A biographical study about Turkish authors and poets in Germany

Biyografi = Biography ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MURAD CANBOLAT

2017

Prof. Dr. H. İbrahim Yakar

Nâbî'nin Hayriyye adlı eserindeki ayet ve hadis iktibasları ile Nâbî'nin dinî ve ahlaki bakış açısı
Nâbî's religious and moral perspective with the verses and hadith quotations from Nâbî's Hayriyye

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

YAĞMUR TOPRAK

2017

Doç. Dr. Behiye Köksel

Aşık Gülçınar Üzerine Bir İnceleme
An analysis on poet Gülçınar

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ÖZGE MAZIRIK

2017

Doç. Dr. Behiye Köksel

Gaziantep Türküleri Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme
An ethnographic study on Gaziantep folk songs

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MERVE BAĞCI

2017

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Ahmet Büke'nin Romanı ve Öykülerinde Yapı ve Tema
The theme and structure in Buke's narratives and novel

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ESHRAF SADOUN TAHA ORUG

2016

Doç. Dr. Mehmet Erol

Kerkük-Altunköprü halk kültürü
Kirkuk-Altonkopru folk culture

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

NAZLI BAĞIROVA

2016

Doç. Dr. Behiye Köksel

Azerbaycan'da Âşık Peri Meclisi ve onun üyeleri (Derleme ve inceleme)
Âşik Peri and its Members in the Azerbaijan (Review and analysis)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLCAN ÖZTÜRK

2016

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Nef'i Divanı'ndaki mitolojik ve efsanevi şahıslar
The mythologic and legendary people in Nef'i divan

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ABDULEMİN YAPRAK

2016

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Feriştezâde Abdülmecid'in 'Işk-Nâme adlı eseri (İnceleme-metin)
The work of feristezade Abdulmecid-Named Iskname (Examination-text)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İSKENDER KORKMAZ

2016

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Nadir Keskin (hayatı, sanatı ve eserleri)
Nadi̇r Keskin (life art and works)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

DENİZ BARAN

2016

Doç. Dr. Behiye Köksel

Gaziantep mutfağı üzerine halkbilimsel bir inceleme
The folkloric study on Gaziantep culinary

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

AYNIZELİHA AÇAR

2016

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Divançe-i Emir Osman B. Mehmet Sivasî (Çeviriyazı, tenkitli metin)
Divançe-i Emir Osman B. Mehmet Sivasi

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ALİ POLAT

2016

Yrd. Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Ahmet Yılmaz Boyunağa'nın hayatı, eserleri ve tarihi romanları üzerine bir inceleme
A review over Ahmet Yılmaz Boyunağa's life, works and historical novels

Biyografi = Biography ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ARZU AĞCA

2015

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Kazan Tatar bilmeceleri üzerine bir değerlendirme
Evaluati̇on on Kazan Tatar ri̇ddles

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

OMER HADİ ABDEL-RRHMAN

2015

Doç. Dr. Behiye Köksel

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY6373 Nolu Cönk üzerine bir inceleme
A study on BY6373 Cönk Manuscript Libraries in the Konya region

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İBRAHİM TAHA KILCI

2015

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Müridî'nin Manzûme-i Hakâyık mesnevisi (İnceleme-Metin)
An analysis and contexual of the Manzûme-i̇ Hakâyikmathnawi by Mürîd

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUSTAFA BAYIR

2015

Yrd. Doç. Fettah Kuzu

Fuzûlî'nin Türkçe Divanı'nda gönül ve ilgili kavramlar
Heart and related concepts in Fuzûlî's Turkish Divan

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

HACI İDİN

2015

Yrd. Doç. Gülşah Gaye Fidan

Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (1b - 97b)
Süleymaniye Library Department of Writing Grants 5879 Registered Number Collected Poems (Mecmu'a-i Eş'âr)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

YAVUZ ERTÜRK

2015

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Kazan Tatar destanlarında birey, aile, toplum, devlet yapısı
Individual, family, community and state system in Kazan Tatarian epics

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İSMAİL GERÇEK

2015

Yrd. Doç. Gülşah Gaye Fidan

Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar Bölümü 5879 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (98a - 192a)
Suleymaniye Library: Department of Writing Donations a Collected Poems Registered in the Number of (98a - 192a)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

HAFIZA ŞEYMA KOCAKERİM

2014

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Gaziantep Şahinbey ağzı
Gaziantep Şahinbey dialect

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞEGÜL GÜLER YILDIZ

2014

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Nüzhet Erman'ın hayatı, sanatı ve şiirleri
Nuzhet Erman, life, art and poetry

Biyografi = Biography ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MEHMET ALİ ARICI

2014

Doç. Dr. Ahmet Ağır

Adnan Özyalçıner'in öykücülüğü
Adnan Özyalçiner's narration

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUTLU DEMİR

2014

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Abdullah Tukay'ın şiirlerinde çekim edatları ile bağlama edatları
The prepositions and conjuctions in the Abdullah Tukay's poetry

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İCLAL ŞEKER

2014

Doç. Dr. Murat Ceritoğlu

Aalı Tokombayev'in Kanduu Cıldar adlı manzumesinde edatlar
Prepositional phrases in the Poemkanduu Cildar by AaliTokombayev

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

FATMA KILINÇ

2014

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Gaziantep yöresi kadın oyunlarının incelenmesi
Investigation of Gaziantep region women dance

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

SALMA MEİKEL

2014

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Yarın Mecmuasının tafsilli fihristi (1-10 sayılar)
Annotated index of the Magazine Yarın (1-10 issues)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AHMET AKIL

2014

Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Bahçe Dergisi üzerine tahlilî fihrist, inceleme ve metin
Garden journal, analysis, concept, i̇nvesti̇ati̇on, and passage

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AHMET EMİN ŞAHİNER

2014

Yrd. Doç. Mustafa Gültekin

Gaziantep halk kültüründe dua (Alkış) ve bedduaların (Kargış) halkbilimsel incelemesi
The folkloric study of prays (Alkış) and curses (Kargış) in Gaziantep folk culture

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

MEHMET SERCAN SEÇİNTİ

2014

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Gaziantep İslahiye ilçesi halk kültüründe geçiş dönemleri (Doğum, Evlenme, Ölüm)
Transition periods Islahiye province of Gaziantep folk culture (These are birth, Marriage, Death)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ZÜHAL TEMUR

2013

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr isimli şiir mecmuası (141a-214a) (Çeviri yazılı, tenkitli metin)
Poetry macmua called Mecmu'a-i Eş'ar that is numbered 59 at Ali Nihat Tarlan part in Süleymaniye Library (141a-214a) (Transcription, text criticism)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

M. ALİ DOUZKİN

2013

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Vaiz Ümmi Mevlidi: İnceleme-metin
An analysis and contexual of the Mevlid by the Vaiz Ummi

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLTEN İLDEŞ

2013

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Gaziantep yöresi yaşayan halk şâirleri ve âşıkları: Derleme-inceleme
Alive folk poets and minstrels in Gaziantep region: A collection-exemination

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BETÜL TEMEL

2013

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatro eserlerinde şahıs kadrosu
List of the characters in Necip Fazıl Kısakürek's theatre works

Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞEGÜL BALDUZ

2013

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Tarık Dursun K.'nın hikâyelerinde yapı ve tema
Structure and theme in Tarık Dursun K's stories

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLER ANKIŞHAN

2013

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Bingöl geleneksel kültüründe evlenme
Cultural wedding traditionc in Bingöl

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ADNAN ALABDULLAH

2013

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Halep Türkmenlerinde ölümle ilgili gelenekler ve inanışlar
The traditions and believs about death among Aleppo Turkmenians

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

KENAN YAVUZ

2013

Yrd. Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Nermin Bezmen'in hayatı ve romanları üzerine bir inceleme
A survey on the life of Nermin Bezmen and her novels

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUHAMMED TAHA NOM

2013

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Sinanoğlu Ümidü-l Müznibin Mevlidi inceleme metin
An analysis and contexual of the mevli̇d(Umi̇du-Muznibin) by the Sinanoğlu

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ELİF TOMAKİN

2013

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Refik Özdek'in romanlarının ve hikaye kitaplarının yapı bakımından incelenmesi
A study on Refik Özdek's novels and stories books in terms of their structure

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AHMAD AL-FARAJ

2013

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Tercüme-i Mezâminül-Emsâl (İnceleme-Metin)
Translation Mezâminü-l-Emsâl (Review-Text)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MURAT KURUŞ

2013

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

 

Tezer Özlü'nün roman ve öykülerinde yapı ve tema
Theme and structure in the novels by Tezer Özlü

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

OSMAN EROĞLU

2013

Yrd. Doç. Mehmet Soğukömeroğulları

Seyfettin Başcıllar'ın hayatı, sanatı ve şairliği
Seyfettin Başcıllar's life, art and showmanship

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SEMA GÜRLEK

2013

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

 

Âşık Nevrûzî Mevlidi ( İnceleme-Metin )
An analysis and contexual of the Mevlid by the Aşik Nevrûzî

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

NEŞE KELKİT

2013

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Refik Halit Karay'ın hikâyelerinde yapı ve tema
The structure and theme of the short stories of Refik Halit Karay

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞE EDA SABUNCUOĞLU

2013

Doç. Dr. Mehmet Erol ; Yrd. Doç. Behiye Köksel

Kilis ilinde geçiş ritleri bağlamında evlenme
Crossing the context of marriage rites of Kilis

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

HASAN POLAT

2012

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

 

Erendiz Atasü'nün romanlarının yapı ve tema bakımından incelenmesi
The analysis of Erendiz Atasü's novel's in terms of theme and structure

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUHAMMET ATASEVER

2012

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi'nde menkıbeler: Anadolu sahası
Anectodes in the Seyahatname of Evliyâ Çelebi: Anatolian field

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

YASİN AKBAŞ

2012

Doç. Dr. H. İbrahim Yakar

Muhyiddin Bayrami'nin Ab-ı Hayat mesnevisi inceleme-metin
An analysis and contexual of the Ab-ı Hayat Mathnawi by Muhyiddin Bayrami

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

DURDU CİHAN AKPINAR

2012

Dr. Ahmet Özpay

Mehmet Atilla Maraş'ın hayatı, şiirleri ve sanatı üzerine bir araştırma
A research on life, poems and art of Mehmet Atilla Maraş

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

EMİNE SOYYİĞİT

2012

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Karkamış ağzı
Karkamış dialect

Dilbilim = Linguistics

MELEK UYDURAN

2012

Yrd. Doç. Ahmet Özpay

Faruk Nafiz Çamlıbel'in tiyatro eserleri
Faruk Nafiz Çamlıbel's theater plays

Sahne ve Görüntü Sanatları = Performing and Visual Arts ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MEHMET FATİH ASLAN

2012

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Feyyaz Kayacan'ın öykücülüğü
Feyyaz Kayacan's narration

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

OSMAN AKKAN

2012

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Ayfer Tunç'un öykülerinde yapı ve tema
Structure and theme in Tunç?s stories

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞE YILDIZ KÖROĞLU

2011

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Kutadgu Bilig'de isim tamlamalarının incelenmesi
Research for noun pharases on the Kutadgu Bilig literary of Yusuf Has Hacib

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

CEVDET AVCI

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Halk inanışları çalışmalarında Yaşar Kalafat
Yaşar Kalafat in the studies of folk beliefs

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

MEHMET ERDEM

2011

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Diyarbakır ili merkez, Ergani, Eğil ilçeleri adak ve ziyaret yerleri
Vows and holy visits of Diyarbakir, Ergani, Eğil

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

MUSA TILFARLIOĞLU

2011

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar isimli şiir mecmuası (71a-140b) (çeviriyazılı, tenkitli metin)
 

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SUAT DONUK

2011

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Süleymaniye Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Bölümü 59 numarada kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr isimli şiir mecmuası (1a-70b)
Poetry macmua called Mecm?'a-i Eş'?r that is numbered 59 at Ali Nihat Tarlan part in Süleymaniye Library (1a-70b)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AHMET SARPKAYA

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Tarım ve hayvancılık etrafında gelişen folkor pratikleri Osmaniye örneği
The practices folklore around the depoloving agriculture and livestock: Osmaniye as an example

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

NUR İNCETAHTACI

2011

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Kutadgu Bilig'deki alıntı sözlerin incelemesi
Review of the borrowings in Kutadgu Bilig

Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SACİDE ÇOBANOĞLU

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Konuşmalık türlerde bir anlatım tutumu olarak nasihatler
Advices as an attitude of expression in conversational genres

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ÖMER BATI

2011

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Şükûfe Nihal (Başar)'in hikâye ve romanlarının tema ve yapısı üzerine bir inceleme
A study concerning theme and structure of Şükûfe Nihal (Başar)?s stories and novels

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AHMET EVİS

2011

Dr. Ahmet Özpay

Bilge Karasu'nun öykülerinde yapı ve tema
Structure and theme of Bilge Karasu stories

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GONCA TOKUZ

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Gaziantep çocuk oyunları üzerine halkbilimsel bir inceleme
A folk sciences approach on studying chidrens's games in Gazianetep

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

MUSTAFA DUMAN

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Gaziantep'teki geleneksel meslekler üzerine halkbilimsel bir inceleme
A folkloric research on traditioanal works in Gaziantep

El Sanatları = Crafts ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ÇİĞDEM ŞAHİN

2011

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Nazar, nazarlıkla ilgili inanışlar, uygulamalar ve bunların dini, mitolojik kökenleri (Gaziantep yöresi)
Evil eye, evil eye bead piece and practices and their religion, mythology roots in Gaziantep

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

NESLİHAN YORULMAZ

2011

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Şem'i mecmuası-transkripsiyonlu metin inceleme
The mecmua of Şem'î (transcription text-analysis)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞENUR ÖREN

2011

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Ortaöğretim Türk edebiyatı ve dil ve anlatım ders kitaplarında yer alan halk edebiyatı metinleri üzerine incelemeler
Studies on folk literature's texts in secondary education's Turkish literature and language and expression textbooks

Eğitim ve Öğretim = Education and Training ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

NURAY BOZYİĞİT

2011

Doç. Ruhi Ersoy

Gaziantep'te halk hekimliği (merkez)
Gaziantep folk medicine (central)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ÖZGÜR KAZCI

2011

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi Dîvânı, inceleme-metin (1a-48b)
An analysis and contextual transcription (1a-48b) of the Dîvân of Sâdık Ağazâde Sıdkî Efendi

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

TUBA KAPLAN

2011

Doç. Dr. Ruhi Ersoy

Gaziantep kültür turizmine halkbilşimsel bir yaklaşım
A different folk scientific approach to Gaziantep culture

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Turizm = Tourism ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SABİHA SEVAL KUTLU

2011

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Gaziantep geleneksel kültüründe evlenme
Gaziantep traditional marriage culture

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

NURİYE ÇALIK

2011

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Kahramanmaraş'ta çocuk folkloru
Children's folklore in Kahramanmaraş

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

CEREN GÖGEBAKAN

2010

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Yavuz Bülent Bakiler'in Duvak adlı şiir kitabının söz varlığı
The vocabulary of Yavuz Bülent Bakiler's poetry book Duvak

Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SAKİNE TATLIBADEM

2010

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Orhan Pamuk'un romanlarında şark kültürü
Oriental culture in the novels of Orhan Pamuk

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

LEVENT BAŞARKANOĞLU

2010

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Nizip efsaneleri
The legends of Nizip

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ŞEFİKA ARARAT

2010

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Enderunlu Mehmed Hamid Beg Divanı inceleme-metin
An analysis and contextual transcription of the divan of Enderunlu Mehmed Hamid Beg

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BETÜL HASTAOĞLU

2010

Dr. Ahmet Özpay

Yahya Akengin'in hayatı, şiirleri ve sanatı üzerine bir araştırma
A research on life, poems and art of Yahya Akengin

Biyografi = Biography ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

AYŞE KARAKOÇ

2010

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Şanlıurfa adak ve ziyaret yerleri
Vows and holy visits of Şanlıurfa

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ERGÜL ÜNAL

2010

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Reşadiye ve yöresi ağızları (giriş-inceleme-metin-sözlük)
Oral of Reşadiye and region (introduction-research-text-glossary)

Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

TANER GÖK

2010

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Kethüdâzâde Arif divânı : İnceleme-metin
 

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İSMAİL CELALETTİN YAŞAR

2010

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Adıyaman ili ve ilçelerindeki evliya anlatıları
Rumours about Islamic saints who lived in the province of Adıyaman and its vicinities

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ARMAĞAN ZÖHRE

2009

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Verdî Kâsım Dîvânı inceleme- metin
An analysis and contextual transcription of the divan of Verdî Kâsim

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLŞAH PARLAK KALKAN

2009

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Yavuz Bülent Bakiler'in 'Seninle' adlı şiir kitabının söz varlığı
The vocabulary of Yavuz Bülent Bakiler's poetry book named 'With you'

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

TUĞBA YUMRUTAŞ

2009

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Kambar Batır Destanı metin-dizin
Epic of Kambar Batır text-index

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLSÜN NAKIBOĞLU

2009

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

Mitat Enç'in eserlerinde Gaziantep
Gaziantep in Mitat Enç's works

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

YASEMİN GÜL GEDİKOĞLU

2009

Dr. Ahmet Özpay

Naim Tirali'nin öykücülüğü
Story writing of Naim Tirali

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ESRA UNAYIK

2008

Doç. Dr. Fuzuli Bayat

Cemil Cahit Güzelbey'in hayatı, edebi kişiliği ve folklorik faaliyetleri (yayımlanmış ve yayımlanmamış eserleri üzerine bir araştırma)
Life of Cemil Cahit Güzelbey, his literaray personality and folkloric activities (A research on his published and not published works)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

Ş. AYSUN SADIÇ

2008

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Masallarda kadın (Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz masal örnekleri)
Women in folk tales (Southeastern Anatolia and East Mediterranean folk tales examples)

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SÜLEYMAN FİDAN

2008

Yrd. Doç. Ruhi Ersoy

Anadolu folklorunda askerlik (Adana, Gaziantep, Kayseri örneği)
Military service in Anatolian folklore (examples of Adana, Gaziantep, Kayseri)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

SEMA NUR GÖKTEPE İNAN

2008

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Hacı Bektaş-ı Veli'nin Makalât-ı Sûfiyane adlı eserinin İsmail Bin Mikail tarafından yapılan Türkçe çevirisinin transkripsiyonu ve cümle bilgisi incelemesi
Analysis of Makalât which is written by Hacı Bektaş-ı Veli and translated into Turkish by İsmail Bin Mikail in aspectsof transcription and syntax

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

DİLEK YÜKSEL

2007

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Gaziantep ve çevresinde doğumla ilgili inanış ve uygulamalar
Believes and practices related with birth in gaziantep and around Gaziantep

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

BİRSEN AKPINAR

2007

Yrd. Doç. Ruhi Ersoy

Sivas fıkraları(yapı,işlev, bağlam)
Sivas's anecdotes (sructure, function, context)

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MEHMET BEŞİR ATAÇ

2007

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Ayıntablı Hafız Abdülmecidzade Divanı, inceleme-metin
The divan Of Hafiz Abdulmecidzade Of Ayintab, analysis-text

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ADEM GÖK

2007

Yrd. Doç. M. Ceritoğlu

Bahaeddin Özkişi'nin 'Sokakta' adlı eserinin cümle bilgisi incelemesi
Syntactic analysis of Bahaeddin Özkişi's work, 'Sokakta'

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SEFER SERİN

2007

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Diyarbakırlı Ali Emiri divanı, metin-inceleme
An analysis and contextual transcription of the divan of Ali Emiri of Diyarbakir

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

GÜLŞAH GAYE ÖZTÜRK FİDAN

2006

Doç.Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz

Mevlana Müzesi'nde bulunan Bir Mevlevi Şiirleri Mecmu'ası (Mecmu'a-i Eş'ar)
A journal of Mevlevi's poetries in the library of Mevlana Museum

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUHAMMET NURULLAH CİCİOĞLU

2006

Doç. Dr. Fuzuli Bayat

Geçit ritleri bağlamında ölüm: Gaziantep örneği
Death in the context of parade rits: Gaziantep example

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

İBRAHİM ARIKAN

2006

Doç. Dr. Vahit Türk

Ermeni harfleriyle yazılmış Kıpçakça Zebur metin-dizin
Qypchaqish psalter writing with Armenian letters text-index

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ELİF GÜLTEKİN

2006

Yrd. Doç. Murat Ceritoğlu

Nehcü'l-feradis'te yardımcı sözler
The subsidiary words in the Nehcu'l-feradis

Dilbilim = Linguistics ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MURAT SERKAN ERTURAL

2006

Yrd. Doç. Ruhi Ersoy

Gaziantep halk oyunları üzerine bir inceleme
An analysis of Gaziantep folk dance

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

MEHMET SOĞUKÖMEROĞULLARI

2006

Yrd. Doç. Ahmet Ağır

 

Reşat Enis Aygen'in romanlarında toplumcu gerçekçilik
Socialist realism in Reşat Enis Aygen's novels

Sosyoloji = Sociology ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MUSTAFA SERTKAYA

2006

Doç.Dr. Fatma Sabiha Kutlar Oğuz

Nesîmî divanı anlam çerçevesi
Nesîmî divani semantic frame

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MEHMET AKPINAR

2005

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Keşanlı Zihni Divanı
Keşanlı Zihni Divanı

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ŞAHİN SÜRMELİ

2005

Yrd. Doç. H. İbrahim Yakar

Kadı Burhaneddin Divanı : Anlam çerçevesi
Kadı Burhaneddin Divanı: Semantic frame

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

ELİF TEKE

2005

Doç. Dr. F. Bayat

Osmaniye'de doğumla ilgili inanç ve uygulamalar
Bekief and applications about the birth in birth in Osmaniye

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore

YALÇIN KORKMAZ

2005

Doç. Dr. F. Bayat

 

Besni masallarının sözlü kompozisyon teorisine göre incelenmesi
The Analysis of tales of Besni according to the oral composition theory

Halkla İlişkiler = Public Relations

UĞUR SOLDAN

2005

 

Fatîn Divanı inceleme-metin
Analysis of Fatîn Divanı-text

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

BEHİCE VARIŞOĞLU

2005

Prof. D. M. Macit

Necatî'nin gazellerinde anlam çerçevesi
The semantic of Necatî's gazels

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SERTAN ALİBEKİROĞLU

2005

Doç. Dr. Vahit Türk

Kazak alimi Ahmet Baytursunoğlu'nun hayatı ve eserleri
The Life and works of Kazakh scholar Ahmet Baytursunoğlu

Biyografi = Biography

MUSTAFA GÜLTEKİN

2004

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Latif Şah hikayesi üzerinde mukayeseli bir araştırma
A comparisonal research on the Latif Şah folk story

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

SERPİL ERBUDAK DURAN

2004

Doç. Dr. F. Bayat

Hurşit ile Mihri hikayesinin varyantlarıyla karşılaştırılması
Making comparison the story of Hurşit and Mahı Mihri with its variants

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

HASAN KARACA

2004

Doç. Dr. F. Bayat

Gaziantep'in kurtuluş mücadelesi etrafında gelişen halk edebiyatı
The Public literature flourishing around the liberation struggle of Gaziantep

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

OZAN YILMAZ

2004

Prof. Dr. M. Macit

 

Urfi'nin kasidelerine yapılan Türkçe şerhler
 

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

YAHYA ÖZDEMİR

2003

Yrd. Doç. Behiye Köksel

Gaziantep efsaneleri inceleme-metin
The text-research of Gaziantep legends

Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

FATMA YAVUZ

2003

Doç. Dr. F. Bayat

Gaziantep evliya menkıbeleri ve kaynakları
Legends of saints in Gaziantep

Din = Religion ; Halk Bilimi (Folklor) = Folklore ; Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

MEHMET BARIŞ ÖZKIR

2003

Yrd. Doç. Dr. B. Köksel

Gaziantep halk şairleri ve âşıkları
Poets and ashky's of Gaziantep

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature

HÜSEYİN DOĞRAMACIOĞLU

2002

Doç. Dr. F. Bayat

Kilis masalları derleme ve tahlil çalışması
The Study of collecting and analyzing Kilis fairy tales

Türk Dili ve Edebiyatı = Turkish Language and Literature